Model ketenaanpak

Het meest recente model

Op dit moment is het concept landelijk model het meest recente model van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Bij dit model hoort de bijlage 'financiering ketenaanpak'. Daarin wordt dieper ingegaan op de mogelijke financieringsbronnen voor de ketenaanpak en de relevante wetgeving die daaraan ten grondslag ligt. 

Het concept landelijk model

Het concept landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' (verschenen in maart 2018) beschrijft een structuur om een lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas in te richten. Het is gebaseerd op praktijkervaringen van de acht proeftuingemeenten: Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het concept landelijk model is ontstaan vanuit de wens dat:

 

'Elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft (met de ouders) en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. En waarbij de betrokken professionals behalve naar leefstijl ook nadrukkelijk kijken naar de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren.'

 

 Schermafbeelding 2018 03 08 om 07.10.19 

 

Download hier het concept landelijk model

 

Download hier de bijlage financiering ketenaanpak

 

Relevant achtergrondliteratuur en informatie

 

Verschillen concept landelijk model en basismodel

Het basismodel (verschenen in juni 2017) is een weergave van de aanpak zoals de gemeente Den Bosch en de gemeente Amsterdam deze uitvoeren. Op basis van input van de overige zes proeftuinen is het basismodel herzien tot concept landelijk model. In het algemeen is de inhoud van het model op alle onderdelen verder aangescherpt. Ook zijn de teksten meer conform het gedachtengoed van positieve psychologie opgesteld.

 

Concrete wijzingen:
  • In het woord vooraf staat meer context beschreven, onder andere: de noodzaak van een andere individuele aanpak van overgewicht bij kind en gezin; de belangrijkste uitgangspunten waarop het model gebaseerd is; en de relevantie van preventie om de ketenaanpak effectief te laten zijn.
  • Op inhoud zijn vooral de visie, de uitgangspunten proces ketenaanpak en de processtappen ‘Overgewicht constateren’ en ‘Vaststellen wat er speelt’ aangevuld of gewijzigd.
  • De afbeeldingen van het proces en de partnertabellen zijn op een aantal punten aangepast.